Opinie do tekstów

W tym miej­scu zgro­madzi­liśmy naj­now­sze spośród 797694 ko­men­tarzy do do­dawa­nych tek­stów.

Niego­towość dyskwalifikuje. 

myśl • dzisiaj, 21:10

Im bar­dziej skom­pli­kowa­ny człowiek pot­rze­buje pros­tej mo­wy tak tak nie nie.
Więc nie mów do mnie szyfrem 

po coś są teleskopy 

Nie wiem z ja­kiej pla­nety pochodzisz ale na­pew­no nie z mojej. 

po­wie­działa królo­wa sze­fowa czir­li­derek do outsidera 

Nie znam na cy­tatach żad­ne­go po­zytyw­ne­go sto­sun­ku z nikim 

oczy­wiście że jest is­totą rzeczy

ośmie­szyłaś się

mam do ciebie po­zytyw­ny sto­sunek cze­mu chcesz to zepsuć*

w miej­scu słowa oz­naczo­nego gwiaz­dką było słowo niedo­puszczo­ne przez jakże res­tryk­cyjny regulamin 

oczy­wiście że to jest is­totą rzeczy

ośmie­szyłaś się

mam do ciebie po­zyty­wy sto­sunek cze­mu chcesz to spierdolić 

Po co ko­mu liczba pi?
Czy to jest is­totą rzeczy?
Ja­kim trze­ba być be­tonem by myśleć o liczbach? 

ma­tema­tycy do dziś męczą się z od­gadnięciem liczby pi masz tęższą głowę? 

Jeśli jest potrzeba?
Nie ma zga­dek tyl­ko uk­ry­te fakty. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 21:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

dzisiaj, 21:09stepbyson sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

dzisiaj, 21:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

dzisiaj, 21:05stepbyson sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

dzisiaj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

dzisiaj, 20:59stepbyson sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

dzisiaj, 20:57stepbyson sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

dzisiaj, 20:54piórem2 sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

dzisiaj, 20:50stepbyson sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

dzisiaj, 20:36piórem2 sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.