Opinie do tekstów

W tym miej­scu zgro­madzi­liśmy naj­now­sze spośród 785645 ko­men­tarzy do do­dawa­nych tek­stów.

Tam gdzie już jes­teś
Żyjesz już wie­cznym szczęściem
Na­leży ci się raj :(:(:( 

haiku • dzisiaj, 16:50

"Kto ra­ju nie za­siał i nie pielęgno­wał, ra­ju nie zasmakuje." 

Włas­nym oczom nie wierzę... Czyż to nie jest dep­re­syj­ny pa­tos wraz z pos­tawą psycho­patyczną, którą sys­te­matycznie tu dys­kry­mino­wałeś? :P
Jeszcze chwi­le te­mu twier­dziłeś, że żałoba to stra­ta cza­su.
A za­tem, może więcej po­kory.

Wszys­tkiego dob­re­go i przyj­mij proszę szcze­re wy­razy współczucia. 

***

Zet­knęły się Nasze dusze
de­likat­nym po­wiewem czułości
zam­knęły w uścisku
niczym płatki
zroszo­nej Magnolii

rozkwitając
i wy­dając owoc
naj­czys­tszej Miłości

jak niespłoszony
po­całunek Raju
obiecanego

Kocha­nemu N ...ღ

24.04.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz • dzisiaj, 13:23

Zgadzam się z Kejt.
Wier­sz piękny jak zaw­sze.
A utwór bar­dzo zac­ny :)

Poz­dro­wienia dla Was :) 

Do Pana J

Dro­gi Pa­nie J 
Jeszcze nie chce się z Pa­nem żegnać
Jeszcze nie jes­tem na to gotowa...
Kil­ka łez jeszcze uronię
Pocze­kam do następne­go lata
Zmienię się
Zrzucę zbędne ki­log­ra­my
I po prso­tu...
Stanę się inna
Może wte­dy po­pat­rzysz na mnie z tym błys­kiem w oku?
Może życie wte­dy się do mnie uśmie­chnie
Gdy coś w so­bie zmienię
Może...
Zamówię in­ny cha­rak­ter pod Ciebie ...
A może po pros­tu zamilknę...
Już na zawsze? 

list • dzisiaj, 11:39

I deszcz mi tu przez was aż spadł.. I za­miast jeździć po... dro­gach i szu­kać to muszę z dziec­kiem znów grać :/
Ma­cie szczęście że lu­bię Sta­ra na ty­le by ar­ma­gedo­nu z tej wo­dy nie zrobić... 

Nie ma­cie co ro­bić od ra­na hehe?
Jak chce­cie to węgiel zamówię a wy tu wpad­niecie i możecie so­bie zwa­lać i zwa­lać coś do wo­li, nie po­woli i na­wet na też siebie he­he :p
A później wam ba­sen w ogródku rozłożę i chętnie se wte­dy po­pat­rzę jak ra­zem coś na­go ro­bicie ;) 

Dziękuję bar­dzo; * miłego! 

hah;) na­pisałam tak na przekór;)gdy­bym go znała tak bym mu po­wie­działa na pew­no;)miłego dnia Aniu;) 

Ha­ha tu­taj raczej trochę in­na sy­tuac­ja kocha­na :D
Mu­siałabyś na­pisać.. pa­nie J nie zos­ta­wiaj Anu­li :D 

***

Zet­knęły się Nasze dusze
de­likat­nym po­wiewem czułości
zam­knęły w uścisku
niczym płatki
zroszo­nej Magnolii

rozkwitając
i wy­dając owoc
naj­czys­tszej Miłości

jak niespłoszony
po­całunek Raju
obiecanego

Kocha­nemu N ...ღ

24.04.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz • dzisiaj, 10:20

piękne!!!!!uścis­ki Malusiu:-)))) 

Do Pana J

Dro­gi Pa­nie J 
Jeszcze nie chce się z Pa­nem żegnać
Jeszcze nie jes­tem na to gotowa...
Kil­ka łez jeszcze uronię
Pocze­kam do następne­go lata
Zmienię się
Zrzucę zbędne ki­log­ra­my
I po prso­tu...
Stanę się inna
Może wte­dy po­pat­rzysz na mnie z tym błys­kiem w oku?
Może życie wte­dy się do mnie uśmie­chnie
Gdy coś w so­bie zmienię
Może...
Zamówię in­ny cha­rak­ter pod Ciebie ...
A może po pros­tu zamilknę...
Już na zawsze? 

list • dzisiaj, 10:19

Aniula nie zos­ta­wiaj pa­na J;)p pozdrawiam:-)))) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 17:19Moon G do­dał no­wy tek­st ROZWIĄZANIE

dzisiaj, 17:01angellfall do­dał no­wy tek­st I nag­le spot­ka­liśmy się [...]

dzisiaj, 16:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:34Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:24cyt.adela do­dał no­wy tek­st

dzisiaj, 15:51szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 15:41szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:21fyrfle do­dał no­wy tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 14:56Loisentaz do­dał no­wy tek­st Anonse

dzisiaj, 14:48Loisentaz do­dał no­wy tek­st Nie ro­zumiem ba­rier, ale [...]