Opinie do tekstów

W tym miej­scu zgro­madzi­liśmy naj­now­sze spośród 791947 ko­men­tarzy do do­dawa­nych tek­stów.

* JOANNAH *

Nicze­go w życiu jeszcze
nie byłem tak pewien
jak te­go, że Cię kocham
i że chcę tyl­ko Ciebie.

Odtwórz  

wiersz • dzisiaj, 04:08

Ja Cię kocham na pew­no ❤❤❤ 

pusto mi

w te­lewiz­ji os­tro rżną w piłę
nie mam tv
od­kochałem się
w tobie

czytam
daw­ne wiersze
- mar­twe świerszcze
rzu­cone wiatrem
pod drzwi 

wiersz • dzisiaj, 01:22

tez nie mam tv :) 

NEW AWESOME PLACE

SO STRONG, SO TRUE ...
I WAN­NA BE YOU!

RIGHT NOW AND HE­RE -
CON­VERSION OF FEAR ...

WHICH MEANS NOT MORE
THAN LEAVING PENT DOOR ...

SO FAR BEHIND
FROM RE­CALL AND SIGHT.

NE­VER CO­ME TO ME AGAIN IN NO CA­SE ...
I WON'T LET YOU IN THIS NEW AWE­SOME PLACE! 

wiersz • dzisiaj, 01:11

Thank You. This is my song for You about my fa­vouri­te Michael ... :)

Odtwórz  

Kiedy umierasz, ska­zany na cho­robę, przy Twoim łóżku ni­kogo nie ma. Ty od­ważny, a wszys­cy blis­cy tchórze. 

limeryk • wczoraj, 21:04

Przyk­ro, jeśli nie ma ni­kogo blis­kiego... a może jed­nak ko­goś nie dos­trze­gamy, al­bo by­liśmy dos­ta­tecznie wred­ni, aby wszys­tkich od­straszyć?... ;)
Cieka­wy tekst.
Poz­dra­wiam. :) 

YHYM

A gdy odejdę ,
Nie odejdę sobą
Bo nikt na ty­le mnie nie znał
By tęsknić za mną ,
a nie za moim wyob­rażeniem ... 

wiersz • wczoraj, 21:02

Każdy od­chodzi sobą... Nikt cza­sami by­wa niedo­ceniany... ale i tak nie ma­my pojęcia, kto za na­mi będzie tęsknić, a kto tyl­ko miał ja­kieś wyob­rażenia na nasz te­mat... ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

W pociągu

Niekiedy
podróżuje­my w wielkiej
tu­bie pociągu
- przy­ducha -
jak ry­by śnięci
ociera­my zmęcze­nie z czół
słone
ot­wiera­my usta
do szyb akwarium

To jest wiel­ka droga
nasza
przesolona
ściśnięci jak w kon­serwie śledzie
na wątłych nogach... 

wiersz • wczoraj, 20:57

Cza­sami nie ma­my wpływu na kon­serwo­we wa­run­ki, al­bo godzi­my się na podróż w puszce Pandory...
Os­tatnio le­ciałem Air­bu­sem... ktoś po­myśli, że luk­sus, ale to tyl­ko śledź w so­sie włas­nym... fo­tele mo­cowa­ne dla ludzi o wzroście do 1,60...
Poz­dra­wiam. :) 

Hala Izerska - świt

Pływa świt
w no­wiu księżyca
jest przed czwartą
i mil­czy równina

Ize­ra zap­la­ta warkocze
ciet­rze­wi go­nit­wa miłości
na ra­zie pa­nuje ma­giczna chwila
świer­ki na szczy­tach pod­ma­lowało słońce

Lu­bię to pustkowie
ty­le w nim ciszy z rana
górska rze­ka gra melodię
na pajęczy­nie ro­sa zaspana... 

wiersz • wczoraj, 20:49

Tyl­ko tu można zaz­nać chłodu w upal­ne la­to...
Po­doba mi się. :) 

Zwycięstwo

Idzie ulicą młody mężczyz­na. Lek­ko pod­de­ner­wo­wany. Ogląda się za siebie, ale tak, by in­ni nie po­dej­rze­wali, że coś uk­ry­wa. Ale co on uk­ry­wa? Ma gra­nat uk­ry­ty pod ma­rynarką. Będzie za­tem ak­cja! Tuż [...] — czytaj całość

opowiadanie • wczoraj, 20:43

Ładne...
Cza­sem się bo­je, że też yes­tem zbyt naiwny...
Poz­dra­wiam. :)) 

Żeby się dob­rze poczuć puść so­bie "pa­tos­treamy" i po­pat­rz jak chłop
ssra do wiad­ra al­bo obi­ja ko­muś morde.
Ludzie to patogeny. 

myśl • wczoraj, 20:40

Żeby ro­zumieć pot­rze­ba mieć or­gan do myśle­nia...
Nie mogę, bar­dzo Cię po­lubiłem. :)) 

Pros­ta ta?
Czy to skąpstwo czy zawór zat­ka­ny
że słowa skąpo pa­dają,
może aler­gia na papier. 

myśl • wczoraj, 20:38

Nie kochasz już mnie? :D 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 04:08Michaelowa sko­men­to­wał tek­st * JOAN­NAH * 

dzisiaj, 02:09Moon G do­dał no­wy tek­st * JOAN­NAH * 

dzisiaj, 01:22Moon G sko­men­to­wał tek­st pusto mi 

dzisiaj, 01:13po-duszka do­dał no­wy tek­st 8.08

dzisiaj, 01:11Moon G sko­men­to­wał tek­st NEW AWE­SOME PLA­CE

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]