Opinie do tekstów

W tym miej­scu zgro­madzi­liśmy naj­now­sze spośród 807855 ko­men­tarzy do do­dawa­nych tek­stów.

Im więcej wiesz, tym bar­dziej umierasz. 

aforyzm • dzisiaj, 16:50

Jeszcze ci przy­dep­li? Co za szu­je! :p

Ag­re­syw­ne prze­niesienie, pa­nie te­rapełto. :D Mu­sisz se pan z tym radzić. Po­zytyw­ne wca­le nie jest jed­nak lep­sze. :p

Miłej nie­dzieli wszys­tkim cy­tato­wym przys­tojniakom... i smo­kowi też. :D 

Wy­rozu­miałość zaczy­na się od spoj­rze­nia w lus­tro. Os­karżenia tracą na si­le, w miarę jak two­je wewnętrzne lus­tro się oczyszcza, sta­je się co­raz mniej mętne. 

aforyzm • dzisiaj, 16:50

(p)odium? 

Jest mil­cze­nie mar­twe i mil­cze­nie, które nie ga­si mo­wy; jest mo­wa, która za­bija ciszę, i ta­ka, która się ciszy nie boi. 

myśl • dzisiaj, 16:46

Mnie trud­no zachwy­cić. Tym bar­dzie ja­kiemuś tam uśmie­chnięte­mu goop­ko­wi się to nie uda. :p

Trochę to za mało. :p

Łat­wiej będzie ci zat­rzasnąć drzwi przed no­sem. Si­kasz, nie wchodzisz. :p

Sam mu­sisz se zmienić. :p

Nie [...] — czytaj całość

Wy­rozu­miałość zaczy­na się od spoj­rze­nia w lus­tro. Os­karżenia tracą na si­le, w miarę jak two­je wewnętrzne lus­tro się oczyszcza, sta­je się co­raz mniej mętne. 

aforyzm • dzisiaj, 16:34

Żad­na gruszeczka. :p

Kłam­stwo trza brać se­rio, a tym bar­dziej prawdę. :p

Masz tam ta­tuaż? Boszeeeee! Stra­ta pieniędzoof, wyg­londosz jeszcze goopiej. :p

Ha­ha, głod­ne­mu smo­kowi la­seczki na myśli. Możesz se jeszcze po­fan­tazjo­wać, ty­le two­jego. :p

Burek [...] — czytaj całość

Ja­ka była mo­ja Mama?
Prze­de wszys­tkim - Kocha­na!


Tyl­ko Mat­ka kochać umie
Tyl­ko Ona ból rozumie
Mo­je ser­ce na wskroś zna
Moją miłość całą ma

Te­raz żyje tam - w zaświatach
Tęsknię za nią, bo po latach
Płacząc kreślę słowa te:
Ma­mo - nie za­pomnę Cię. 

myśl • dzisiaj, 12:03

No piękne, ale to jest wier­sz, chy­ba że myśl ry­mowa­na ... 

nie łapie się ryb
po raz drugi
na tę samą przynętę 

myśl • dzisiaj, 11:23

kłam­stwo ja­ko przynęta użyte po raz dru­gi i następny to już wy­racho­wanie
nóż jest nożem dopóki ktoś nie za­da nim ciosu
wte­dy to już narzędzie zbrodni

nie złowi i cropka 

Jest mil­cze­nie mar­twe i mil­cze­nie, które nie ga­si mo­wy; jest mo­wa, która za­bija ciszę, i ta­ka, która się ciszy nie boi. 

myśl • dzisiaj, 11:16

Wie­działem, że po­sikasz się z zachwy­tu. :D

Trochę wiem. :P

Zer­knij na pro­moc­je, może w Ba­jed­ro­nie coś wy­haczysz? :D Sprzątaj tyl­ko po so­bie, to Ci zaj­mie resztę życia. :P

I na­dal nie zmienia... echhh... :P

Ubodło? :P:D ha ha Wo­lisz być niczy­ja? (przy­pomi­nam, że bu­rek nie żyje) :P

Oj pochrza­niło i da­lej się chrza­ni... co ro­bić? :P

Eee tam, więcej ro­bi bałaga­nu, niż sprząta. :D 

Is­tnieją stra­ty tak wiel­kie, że zos­ta­wiają człowieka z czymś gor­szym niż pustka. 

myśl • dzisiaj, 11:13

ok

pozdro 

Im więcej wiesz, tym bar­dziej umierasz. 

aforyzm • dzisiaj, 11:09

Sor­rki, przy­depnąłem Ci goofkę? :P 
Sta­jesz się ag­re­syw­na, a to ry­zykow­ne w te­rapii. :D 

Miłej nie­dzieli życzę pięknym Niewias­tom... i Żmij­ce też. :D 

Człowiek całe życie szu­ka miłości, lecz kochający człowiek nig­dy te­go nie czy­ni, ma ją zaw­sze blisko. 

aforyzm • dzisiaj, 11:02

My­lisz tem­pe­rowa­nie z jakże Ci blis­kim otępieniem, kup so­bie te­meroofkę. :P

Bur­ka już skrzyw­dziłaś, mówił mi w ta­jem­ni­cy, że wielok­rotnie, a po­tem go po­wiesiłaś :P Co do kos­tek, to spo­ko, pew­nie i tak [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 16:52M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 16:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 16:50Lila. sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 16:46ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 16:34ODIUM sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 15:45rudolf88 do­dał no­wy tek­st Nie wróci­li już nig­dy, Ona [...]

dzisiaj, 15:43rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:11Niusza do­dał no­wy tek­st Najbardziej war­tościowy człowiek, To sza­ry [...]

dzisiaj, 13:41Lila. wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 12:59Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne